Zwrot za paliwo rolnicze od 1 października

Za nieco ponad dwa tygodnie rozpocznie się przyznawanie pieniędzy w ramach zwrotu za podatek akcyzowy. Zwrot za paliwo rolnicze otrzyma każdy rolnik, który złożył odpowiedni wniosek, a także wymagane załączniki. 

Wnioski o zwrot za paliwo rolnicze do 31 sierpnia br.

Przypomnijmy, każdy rolnik może otrzymać wspomniany zwrot, jeżeli w terminie od:

3 lutego – 2 marca 2020 r. 

złoży odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Ponadto, do wniosku należy dołączyć faktury VAT, lub ich kopie. Stanowią one w tym przypadku dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

•  3 sierpnia –  31 sierpnia 2020 r. 

złoży wniosek, który jest dowodem na zakup paliwa w terminie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

a także

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot za paliwo rolnicze – wypłata już niedługo!

Pieniądze za paliwo rolnicze wypłaca się w terminach takich jak:

1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

• 1 – 30 października 2020 r. jeżeli wniosek złożymy w drugim terminie

Zwrot za paliwo rolnicze wypłaca się producentom rolnym gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kwota podatku akcyzowego – jak jest ustalana?

Zwrot za paliwo rolnicze określa się na podstawie iloczynu ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, a także stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu. Przy czym, należy pamiętać, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1 zł/l), liczby 100, a także powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego

• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30, oraz średniej rocznej liczby DJP bydła 

Przy określaniu wysokości zwrotu za podatek akcyzowy nie uwzględnia się gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej. Ponadto, nie dotyczy to także gruntów na których prowadzona jest inna działalność gospodarcza.

Źródło: MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego