Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NASIONKA24.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Nasionka24.pl to serwis internetowy, którego właścicielem i administratorem jest „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399, e-mail: biuro@agrofoto.pl.
 2. Serwis internetowy nasionka24.pl jest serwisem informacyjnym dotyczącym tematyki nasiennictwa, umożliwiającym Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności z usługi dostarczania treści i możliwości kontaktowania się z Administratorem lub Partnerem Serwisu w sprawach związanych z tematyką Serwisu.
 3. Regulamin określa:
 1. zasady korzystania z Serwisu internetowego nasionka24.pl przez Użytkowników sieci Internet,
 2. rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie nasionka24.pl przez spółkę „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław,
 3. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności i plików cookie,
 4. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Administratora,
 5. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

II. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora,
 2. Serwis – serwis internetowy nasionka24.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.nasionka24.pl, stanowiący własność „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: biuro@agrofoto.pl, będący serwisem informacyjnym dotyczącym tematyki nasiennictwa, umożliwiającym Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności z usługi dostarczania treści i możliwości kontaktowania się z Administratorem lub Partnerem Serwisu w sprawach związanych z tematyką Serwisu,
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu,
 4. Partner Serwisu – Top Farms Agro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Przelot 24, 60-408 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102806, NIP: 7481454415, REGON: 531644605, będący partnerem merytorycznym Serwisu,
 5. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,
 6. Treści – wszelkiego rodzaju treści publikowane w Serwisie, niezależnie od tego, czy stanowią utwory zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.
 7. Administrator – podmiot prowadzący Serwis, którym jest „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: biuro@agrofoto.pl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399,
 8. Polityka prywatności i plików cookie – dokument określający zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych w ramach Serwisu oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji pozyskanych za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii, jak również związane z tym uprawnienia Użytkowników, dostępny pod adresem https://www.nasionka24.pl/polityka-prywatnosci/.

III. Wymogi prawne

 1. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie Administratora.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i pozostałych dokumentach określających warunki korzystania z Serwisu.
 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 6. Wszystkie informacje handlowe udostępnione w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

IV. Wymagania techniczne
Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

 1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
  1. system operacyjny: Windows, Linux lub MacOs;
  2. najwyższy komfort podczas użytkowania Serwisu można osiągnąć korzystając z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, których pobranie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami: Google Chrome (wersja 24 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 24 i nowsza) Microsoft Internet Explorer w wersji 11; zalogowanie do serwisu nie będzie możliwe za pomocą przeglądarki Google Chrome (wersja 24 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 24 i nowsza) Microsoft Internet Explorer w wersji 11,
  3. zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookie, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i wygodniejszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
 2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 200kb/s.

V. Zasady korzystania z Serwisu 

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić Serwis.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

VI. Zasady świadczenia usług

 1. Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
  1. udostępnianie Treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje merytoryczne związane z tematyką Serwisu i informacje handlowe Partnera Serwisu,  
  2. udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora lub Partnera Serwisu,
 2. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach lub dodawać kolejne usługi bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 3. Administrator bez uzyskiwania dodatkowego oświadczenia lub zgody ma prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie.
 4. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych w ramach Serwisu oraz zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji pozyskanych za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii, jak również związane z tym uprawnienia Użytkowników określa Polityka prywatności i plików cookie.

VII. Treści w Serwisie

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych Treści.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych do serwisów internetowych do Serwisu.
 3. Podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów udostępnionych w Serwisie jest Administrator, chyba że wyraźnie wskazano innego uprawnionego.
 4. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Administrator, chyba że wyraźnie wskazano innego uprawnionego.   
 5. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz spółki „AGROFOTO.PL Skowroński” sp. j. Dotyczy to także stosowanego w Serwisie układu i kompozycji stron, nawigacji, interaktywnych aplikacji, zdjęć, tekstów, materiałów audio i wideo, o ile nie zastrzeżono inaczej. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. 
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów prawa, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich.
 7. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.   
 8. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 9. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały opublikowane w Serwisie, za wyjątkiem przypadków wskazanych w przepisach szczególnych.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie do Administratora na adres e-mail:  biuro@agrofoto.pl.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na adres e-mail wskazany w pkt VIII.1. powyżej.

IX. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi, takimi jak rozbudowa serwisu lub prace konserwacyjne, albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu (https://www.nasionka24.pl/regulamin/).
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności i plików cookie.