REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Nasionka24.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

  Sklep www – platforma działająca pod adresem www.nasionka24.pl prowadzona przez MJM-AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprzedająca towary za pośrednictwem Internetu

  MJM-AGRO Sp. z o.o. lub Spółka – MJM-AGRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521069 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO posiadająca numer regon 022472986.

  Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność rolniczą, dokonująca zawarcia w Sklepie www, umowy sprzedaży produktu w ramach prowadzonej działalności rolniczej i w związku z tą działalnością

  Produkt – nasiona roślin, wymienionych w Sklepie www, posiadające właściwości tam wymienione, oferowane do zakupu wyłącznie w ilości, będącej krotnością minimum logistycznego, wynoszącego: 1000 kg dla nasion roślin pakowanych przez producenta w worki o pojemności 500 kg i 1200 kg (24 worki=jedna paleta) dla nasion roślin pakowanych przez producenta w worki o pojemności 50 kg

  Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym w Sklepie www, stanowiące ofertę zawarcia umowy

 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia.
 3. Zamieszczona na stronie Sklepu www informacja o Produktach wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

II. Ceny Produktów

 1. Spółka zamieszcza informacje o Produktach na stronie Sklepu www i sprzedaje Produkty wyłącznie za pośrednictwem Internetu, w ilości, będącej krotnością minimum logistycznego określonego w pkt I.1. Ceny Produktów zamieszczone są przy każdym z nich i zawierają podatek VAT w wysokości określonej odpowiednimi przepisami prawa, jak również koszt dostarczenia Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta, na terytorium RP.
 2. Cena sprzedaży, to przedstawiona w Zamówieniu kwota, stanowiąca sumę iloczynu ceny Produktu aktualnej w dniu składania Zamówienia i ilości zamówionych Produktów oraz kosztów dostawy Produktu.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

III. Składanie Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.nasionka24.pl, po uprzednim założeniu konta klienta na stronie Sklepu www. Klient składając Zamówienie: i) wskazuje Produkt, którego zakupem jest zainteresowany oraz podając jego ilość, a następnie ii) wypełnia Zamówienie znajdujące się na Stronie produktowej i klikając polecenie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 2. W Zamówieniu, Klient wskazuje co najmniej: a) zamawiane produkty tj. gatunek, odmianę, stopień kwalifikacji i numer partii oraz ich ilość; b) imię i nazwisko, numer NIP; c) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony; d) adres e-mail i telefon do kontaktu; e) dane osobowe i adresy odbiorców Produktu przypadku gdy zakup następuje na rzecz kilku osób, nie tylko na rzecz Klienta.
 3. Kliknięcie polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWNIENIE” stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu, w podanej tam ilości, za wskazaną tam cenę. Składając Zamówienie Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu www oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz innych osób, w przypadku o którym mowa w pkt III.2.e).
 4. Po złożeniu Zamówienia Spółka przesyła na podany przez Klienta e-mail podsumowanie Zamówienia, zawierające w szczególności numer Zamówienia, jak również informacje o przedmiocie Zamówienia, terminie płatności oraz terminie i miejscu dostawy. Podsumowanie Zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 3 powyżej.
 5. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Klienta jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli: a) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim, zgodnie z pouczeniem, wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała Zamówienie do realizacji, zgodnie z procedurą podaną w Sklepie www; b) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sprzedaży w Sklepie www; c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją Zamówienia.
 6. Przedmiot Zamówienia będzie dostarczony do Klienta na adres wskazany w Zamówieniu w terminie wskazanym na podsumowaniu Zamówienia.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy: a) Klient bądź którakolwiek z osób o których mowa w pkt III.2.e) nie uregulował w całości zobowiązań wobec Spółki lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji; b) Spółka nie posiada Produktu w ilości określonej w Zamówieniu.
 8. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia bądź może zaproponować Klientowi anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.
 9. Klient może zrezygnować z Zamówienia, jeśli Produkty objęte w Zamówieniu nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się ze Spółką pocztą elektroniczną na adres rezygnacja@nasionka24.pl W takim przypadku Klient ponosi koszty związane z anulowaniem Zamówienia w kwocie równej kwocie zadatku, o którym mowa w pkt IV.1.b).

IV. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji Zamówienia

 1. Płatność Ceny sprzedaży następuje z góry na rachunek bankowy Spółki: a) w całości z góry, lub b) w kwocie nie niższej niż 40 % tytułem zadatku i dopłatą gotówką przy odbiorze Produktu. Podmiot dostarczający Produkt zgodnie z Zamówieniem jest upoważniony do odbioru Ceny sprzedaży w imieniu Spółki.
 2. Za termin płatności uważa się uznanie rachunku bankowego Spółki.

V. Czas realizacji Zamówień

 1. Zamówienie będzie realizowane w terminie wskazanym w jego treści.
 2. Odbiór Produktu objętego Zamówieniem, następuje za pokwitowaniem i pod warunkiem wpłaty brakującej ceny (w przypadku zapłaty Ceny zgodnie z pkt IV.1.b). Wraz z Produktem, Klient otrzymuje fakturę VAT. Dostarczyciel Produktu może odmówić wydania Produktu, w przypadku odmowy potwierdzenia odbioru, bądź odmowy zapłaty brakującej ceny, jak również odmowy przedstawienia przez Klienta dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i zgodność danych z Zamówieniem.
 3. Koszty przesyłki przedmiotu Zamówienia i inne wskazane w formularzu Zamówienia ponosi Klient i są one uwzględnione w cenie.
 4. Na terenie Polski przedmiot Zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź innego upoważnionego podmiotu, pod wskazany przez Klienta adres.

VI. Warunki reklamacji

 1. W przypadku gdy Produkt ma wadę, Klient (lub posiadacz wymieniony w zamówieniu zgodnie z pkt III.2.e) zobowiązany jest do jej zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres reklamacje@nasionka24.pl, wraz z podaniem numeru Zamówienia oraz kopią faktury VAT, dokumentującej realizację Zamówienia niezwłocznie po jej wykryciu. Brak któregokolwiek z w/w informacji powoduje, pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad, w ilości odpowiadającej wadliwemu. Koszt dostawy w takim przypadku ponosi Spółka. Postanowienia pkt V.2. Stosuje się odpowiednio.
 3. Rozpatrzenie reklamacji w sposób określony powyżej, to jedyna forma zaspokojenia roszczeń Klienta z tytułu wad Produktu. Strony wyłączają odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi, jak również zwalniają Spółkę z wszelkiej innej odpowiedzialności związanej z wadą Produktu.

VII. Zwrot i wymiana

 1. Spółka nie przewiduje zwrotów ani wymiany Produktów, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia, spowodowanego niewywiązaniem się przez operatorów tj. firmy kurierskie z zawartych umów dotyczących obsługi przewozowej i/lub pocztowej, jak również spowodowany podaniem w Zamówieniu błędnego lub niedokładnego adresu
 4. Klient wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych wskazanych w Zamówieniu, jak również danych osobowych osób, o których mowa w pkt III.2.e), w celach niezbędnych do realizacji Zamówienia, a także w celach marketingowych i handlowych. Zgoda ta jest wyrażona w sposób dobrowolny poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Zamówieniu. Klient lub inne osoby o których mowa powyżej, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres Spółki. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu materiałów reklamowych firmy nasionka24.pl sp. z o.o. i podmiotów powiązanych oraz współpracujących z nasionka24.pl sp. z o.o.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie nazwy Produktów zamieszczone na stronie Sklepu www używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie www. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep www korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu internetowego.
 9. Niniejszy Regulamin nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów. Nabywanie Produktów w Sklepie www, przez konsumentów w rozumieniu przepisów prawa, tj. osób dokonujących zakupu na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową jest niemożliwe.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie wcześniej jednak niż od momentu udostępnienia na stronie Sklepu www zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.